Místní knihovna


Místní lidová knihovna je veřejná knihovna  s volně přístupným knihovním fondem krásné a populárně naučné literatury pro uživatele všech věkových kategorií. Funguje jako přístupové místo k řadě informací dostupných prostřednictvím sítě internet.

Mlk úzce spolupracuje s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci ať již při nákupu nových knih anebo při rozšíření stávajícího knihovního fondu knihovny o knihy z řady výměnného fondu.

Kromě klasického půjčování knih, nabízí knihovna dětem ale i dospělým setkání s náplní kreativního tvoření ale i sportu, pořádá výstavy, účastní se celorepublikové akce Noc s Andersenem.

Knihovna svou činností přispívá k prohloubení vztahů sounáležitosti zejména u dětské populace v obci.

Obyvatelé obce mají možnost využívat služby knihovny v rámci 4 hodin v týdnu.

Více o činnosti knihovny lze nalézt na webových stránkách knihovny www.januvdul.knihovna.cz